X
Advance Search

Column
Thermosphere joint observations by TM-1 constellations and Swarm-B during the April 2023 geomagnetic storm
YongPing Li, YueQiang Sun, XianGuo Zhang, JiangZhao Ai, XiaoLiang Zheng, Jia Li, YuJie Wang, BiBo Guo, Feng Yan, ShiLong Wei, XinChun Tang, YuanYuan Cao
2024, 8(2): 307-316. DOI: 10.26464/epp2024002
MAVEN observation of magnetosonic waves in the Martian magnetotail region
ShangChun Teng, JiCheng Sun, JiaWei Gao, Y. Harada, Markus Fraenz, DeSheng Han
2024, 8(2): 317-325. DOI: 10.26464/epp2024003
Statistical study of magnetic holes in the upstream region of Mercury’s bow shock
GuoQiang Wang, SuDong Xiao, MingYu Wu, YuanQiang Chen, TieLong Zhang
2024, 8(2): 326-337. DOI: 10.26464/epp2024013
Snow and regolith albedo variations using CRISM data at McMurdo crater, Mars
Sehajpal Singh, Deepak Singh
2024, 8(2): 338-355. DOI: 10.26464/epp2024008
The dawn−dusk asymmetry in mesosphere and lower thermosphere temperature disturbances during geomagnetic storms at high latitude
GuanChun Wei, JianYong Lu, Fen Tang, JingYuan Li, Meng Sun
2024, 8(2): 356-367. DOI: 10.26464/epp2024016
A statistical analysis of the Kappa-type energy spectrum distribution of radiation belt electrons observed by Van Allen Probes
LuHuai Jiao, Xin Ma, YuanNong Zhang, TaiFeng Jin, Song Fu, BinBin Ni
2024, 8(2): 368-375. DOI: 10.26464/epp2024001
Extreme value theory applied to the auroral electrojet indices
Si Chen, Hong Yuan, Yong Wei, Guang Yang, FengZheng Yu
2024, 8(2): 375-381. DOI: 10.26464/epp2024015
Effect of interplanetary magnetic field Bx on the polar electrojets as observed by CHAMP and Swarm satellites
Hui Wang, ChengZhi Wang, YunFang Zhong
2024, 8(2): 382-390. DOI: 10.26464/epp2024018
Overshoot phenomena: Observation and simulation
Ting Feng, MoRan Liu, ShiMin He, Xiang Wang, Chen Zhou
2024, 8(2): 391-399. DOI: 10.26464/epp2024010
Assessment of International GNSS Service Global Ionosphere Map products over China region based on measurements from the Crustal Movement Observation Network of China
Jin Hu, HaiBing Ruan, FuQing Huang, ShengYang Gu, XianKang Dou
2024, 8(2): 400-407. DOI: 10.26464/epp2024004
The nature of electron density enhancement over a wide altitude range during ionosphere heating experiments at EISCAT
Jun Wu, Jian Wu, Jie Feng, QingLiang Li, ShuJi Hao, ZhengWen Xu, HaiSheng Zhao, YaBin Zhang
2024, 8(2): 408-414. DOI: 10.26464/epp2024005
Analysis of gravity wave activity during stratospheric sudden warmings in the northern hemisphere
XuanYun Zeng, Guang Zhong
2024, 8(2): 415-422. DOI: 10.26464/epp2024007
A new electric field mill array with each of the mill’s rotor controlled precisely by a GPS module: Equipment and initial results
Kozo Yamashita, Hironobu Fujisaka, DaoHong Wang, Hiroyuki Iwasaki, Kazuo Yamamoto, Koichiro Michimoto, Masashi Hayakawa
2024, 8(2): 423-435. DOI: 10.26464/epp2024009
Rapid report of source parameters of 2023 M6.2 Jishishan, Gansu earthquake sequence
ZhiGao Yang, Jie Liu, YingYing Zhang, Wen Yang, XueMei Zhang
2024, 8(2): 436-443. DOI: 10.26464/epp2024012