X
Advance Search

Column
Tianwen-1 MINPA observations in the solar wind
AiBing Zhang, LingGao Kong, WenYa Li, Lei Li, BinBin Tang, ZhaoJin Rong, Yong Wei, JiJie Ma, YiTeng Zhang, LiangHai Xie, YuXian Wang, JianSen He, Bin Liu, WenJing Wang, Bin Su, JiaWei Li, Xu Tan, Fang Wang, TaiFeng Jin, FuHao Qiao, Peter Wurz, Yan Zhu, YunFei Bai, YiRen Li, XinBo Zhu, YueQiang Sun, YongLiao Zou, Chi Wang
2022, 6(1): 1-9. DOI: 10.26464/epp2022014
Comment on “Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions” by YuMing Wang et al.
Laurent Lamy, Baptiste Cecconi, Stéphane Aicardi, C. K. Louis
2022, 6(1): 10-12. DOI: 10.26464/epp2022018
Reply to Comment by Lamy et al. on “Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions”
YuMing Wang, RuoBing Zheng, XianZhe Jia, ChuanBing Wang, Shui Wang, V. Krupar
2022, 6(1): 13-17. DOI: 10.26464/epp2022019
Thermal inertia at the MSL and InSight mission sites on Mars
D. Singh, S. Uttam
2022, 6(1): 18-27. DOI: 10.26464/epp2022004
Study of fluctuations in the Martian magnetosheath using a kurtosis technique: Mars Express observations
A. M. S. Franco, E. Echer, M. J. A. Bolzan, M. Fraenz
2022, 6(1): 28-41. DOI: 10.26464/epp2022006
Neutralized solar energetic particles for SEP forecasting: Feasibility study of an innovative technique for space weather applications
Xiao-Dong Wang, B. Klecker, G. Nicolaou, S. Barabash, M. Wieser, P. Wurz, A. Galli, F. Cipriani, Y. Futaana
2022, 6(1): 42-51. DOI: 10.26464/epp2022003
Automatic calculation of the magnetometer zero offset using the interplanetary magnetic field based on the Wang–Pan method
XiaoWen Hu, GuoQiang Wang, ZongHao Pan
2022, 6(1): 52-60. DOI: 10.26464/epp2022017
Analysis of inversion error characteristics of stellar occultation simulation data
MingChen Sun, QingLin Zhu, Xiang Dong, JiaJi Wu
2022, 6(1): 61-69. DOI: 10.26464/epp2022013
Application of deep learning to estimate stratospheric gravity wave potential energy
Yue Wu, Zheng Sheng, XinJie Zuo
2022, 6(1): 70-82. DOI: 10.26464/epp2022002
A new approach for inversion of receiver function for crustal structure in the depth domain
TianYu Zheng, YuMei He, Yue Zhu
2022, 6(1): 83-95. DOI: 10.26464/epp2022008
Spatial distribution characteristics and mechanism of nonhydrological time-variable gravity in China continent
Yue Shen, QiuYu Wang, WeiLong Rao, WenKe Sun
2022, 6(1): 96-107. DOI: 10.26464/epp2022009
Resolving co- and early post-seismic slip variations of the 2021 MW 7.4 Madoi earthquake in east Bayan Har block with a block-wide distributed deformation mode from satellite synthetic aperture radar data
Shuai Wang, Chuang Song, ShanShan Li, Xing Li
2022, 6(1): 108-122. DOI: 10.26464/epp2022007
Cretaceous–Cenozoic regional stress field evolution from borehole imaging in the southern Jinzhou area, western Liaoning, North China Craton
ChengWei Yang, ChengHu Wang, GuiYun Gao, Pu Wang
2022, 6(1): 123-134. DOI: 10.26464/epp2022001