X
Advance Search

Column
Introduction to special section on the China Seismo-Electromagnetic Satellite and initial results
XuHui Shen, Qiu-Gang Zong, XueMin Zhang
2018, 2(6): 439-443. doi: 10.26464/epp2018041
Application system and data description of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
JianPing Huang, XuHui Shen, XueMin Zhang, HengXin Lu, Qiao Tan, Qiao Wang, Rui Yan, Wei Chu, YanYan Yang, DaPeng Liu, Song Xu
2018, 2(6): 444-454. doi: 10.26464/epp2018042
Magnetic field data processing methods of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Bin Zhou, YanYan Yang, YiTeng Zhang, XiaoChen Gou, BingJun Cheng, JinDong Wang, Lei Li
2018, 2(6): 455-461. doi: 10.26464/epp2018043
China Seismo-Electromagnetic Satellite search coil magnetometer data and initial results
Qiao Wang, JianPing Huang, XueMin Zhang, XuHui Shen, ShiGeng Yuan, Li Zeng, JinBin Cao
2018, 2(6): 462-468. doi: 10.26464/epp2018044
The Electric Field Detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results
JianPing Huang, JunGang Lei, ShiXun Li, ZhiMa Zeren, Cheng Li, XingHong Zhu, WeiHao Yu
2018, 2(6): 469-478. doi: 10.26464/epp2018045
The Langmuir Probe onboard CSES: data inversion analysis method and first results
Rui Yan, YiBing Guan, XuHui Shen, JianPing Huang, XueMin Zhang, Chao Liu, DaPeng Liu
2018, 2(6): 479-488. doi: 10.26464/epp2018046
Preliminary results of the High Energetic Particle Package on-board the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Wei Chu, JianPing Huang, XuHui Shen, Ping Wang, XinQiao Li, ZhengHua An, YanBing Xu, XiaoHua Liang
2018, 2(6): 489-498. doi: 10.26464/epp2018047
Analysis of GNSS radio occultation data from satellite ZH-01
Yan Cheng, Jian Lin, XuHui Shen, Xiang Wan, XinXing Li, WenJun Wang
2018, 2(6): 499-504. doi: 10.26464/epp2018048
Preliminary observation results of the Coherent Beacon System onboard the China Seismo-Electromagnetic Satellite-1
Liang Chen, Ming Ou, YaPing Yuan, Fang Sun, Xiao Yu, WeiMin Zhen
2018, 2(6): 505-514. doi: 10.26464/epp2018049
Examples of unusual ionospheric observations by the CSES prior to earthquakes
Rui Yan, XuHui Shen, JianPing Huang, Qiao Wang, Wei Chu, DaPeng Liu, YanYan Yang, HengXin Lu, Song Xu
2018, 2(6): 515-526. doi: 10.26464/epp2018050
The first joint experimental results between SURA and CSES
XueMin Zhang, Vladimir Frolov, ShuFan Zhao, Chen Zhou, YaLu Wang, Alexander Ryabov, DuLin Zhai
2018, 2(6): 527-537. doi: 10.26464/epp2018051
A study on the energetic electron precipitation observed by CSES
YaLu Wang, XueMin Zhang, XuHui Shen
2018, 2(6): 538-547. doi: 10.26464/epp2018052